Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Магістерська програма «Актуарна i фiнансова математика»

ПРОФЕСІЯ «АКТУАРІЙ»: СУТНІСТЬ, ПРИВАБЛИВІСТЬ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Актуарії є провідними експертами з управління ризиками та фінансовими невизначеностями. Вони розробляють та впроваджують математичні моделі, покликані оцінити ймовірності майбутніх подій та побудувати ефективну стратегію діяльності.

Актуарії складають основу прийняття найважливіших фінансових рішень в таких галузях, як страхування, банківський та інвестиційний сектор економіки, пенсійне забезпечення, фінансовий консалтинг. Кваліфікована порада актуарія при цьому може визначати перспективи розвитку бізнесу на подальші роки, та складати основу його фінансової стійкості та надійності.

Актуарна професія всесвітньовідома, вона успішно конкурує за рівнем визнання із юридичною чи політичною кар’єрою. Професія актуарія різнобічна, дає можливість працювати в різноманітних галузях економіки та фінансів, державного сектору, приватного бізнесу чи навіть організувати власний консалтинговий проєкт.

За своєю сутністю актуарії є блискучими носіями фундаментальної математичної освіти із унікальною для цієї професії можливістю швидко, вміло та відповідально застосувати силу та переваги математичних та статистичних методів до розв’язання практичних задач сучасного складного, блискавично динамічного, сповненого ризиків та невизначеностей світу економіки та фінансів.

Актуаріям також притаманна високорозвинена гнучкість мислення, креативність, стратегічність, націленість на досягнення результату, здатність ефективно працювати в команді, готовність приймати правильні рішення у ситуаціях, що швидко змінюються, вміння доступно та переконливо презентувати результати проведеної роботи.

Компетенції, статус та визнання актуаріїв вимагають відповідно високих кваліфікаційних стандартів щодо професійної освіти актуаріїв.

Необхідними початковими умовами для старту актуарної освіти є висока успішність із вивчення шкільних предметів, зокрема математичного профілю, високі лідерські та особистісні якості. Однак чи не на перший план виходить прагнення постійного особистісного розвитку та стійке бажання стати професіоналом міжнародного рівня.

Наступний крок – освіта у вищому навчальному закладі. Підготовку за актуарними спеціальностями здійснюють найкращі, обрані університети світу. Фундамент європейської освіти закладений та постійно підтримується на найвищому, актуалізованому викликами сучасного світу рівні, Британським Інститутом та Факультетом Акутаріїв.

Кілька десятків українських студентів вже стали студентами Британського Інституту, успішно склали серії професійних іспитів, та отримали право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх. Першу необхідну серію базових іспитів Інституту складає вісім предметів фінансового, страхового, математичного та економічного спрямування. Іспити проходять дистанційно, вимагають високого рівня знання англійської мови, вміння правильно та швидко розв’язувати математичні, фінансові, економічні задачі, бізнес-кейси та досліджувати інші прикладні проблемні ситуації. Підготовка та складання іспитів потребує значних фінансових витрат студента (реєстрація на іспит, методичні та навчальні матеріали). Детальна інформація на сайті Британського Інституту www.actuaries.org.uk.

Статистика останніх десяти років упевнено вказує, що абсолютна більшість українських актуарів, які успішно впорались із складанням міжнародних актуарних іспитів, є студентами чи випускниками механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Саме ґрунтовна та якісна підготовка найвищого освітнього рівня, що завжди була і залишається притаманною Київському університету, склала гідний фундамент для можливості професійного становлення актуаріїв за найжорсткішими міжнародними кваліфікаційними стандартами.

Визначним кроком стало втілення Київським університетом визнаних світом стандартів та вимог до сучасних актуаріїв: у 2012 р. на механіко-математичному факультеті університету була відкрита спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Лекторами спеціалізації є висококваліфіковані викладачі кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, зокрема й сертифіковані згідно іспитів Британського інституту практикуючі актуарії.

Наступним важливим етапом розвитку актуарної спеціальності став законотворчий процес щодо регламентації стандартів національної актуарної освіти. Розпорядженням N3910 від 29.10.2013 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, внесені зміни до національних кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

Згідно даного Розпорядження з’явилася альтернатива до здачі Міжнародних актуарних іспитів для одержання Свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх в межах України. Такою альтернативою став диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра «актуарна та фінансова математика».

Таким чином, освітня програма «Актуарна та фінансова математика» механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є перспективним напрямком підготовки професіоналів найвищої кваліфікації та міжнародного рівня.


КУРСИ, МОДЕЛІ ТА ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «АКТУАРНА ТА ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА»
 • Математика фінансів
  Арбітраж та інші економічні можливості в одноперіодичній моделі. Справедлива ціна платіжних зобов’язань, повнота ринку, доходність акцій, премія за ризик. Приклади обчислення вартості цінних паперів за відсутності арбітражу. Багатоперіодичні моделі. Європейські та Американські опціони, їх справедливі ціни. Функція корисності у фінансових задачах.
 • Математичні основи ймовірносної теорії інвестування
  Теорія корисності в економіці. Вимірювання інвестиційного ризику. Теорія інвестиційного портфелю. Стохастичні моделі фінансової економіки. Формула Блека-Шоулса. Часова структура відсоткових ставок. Моделі кредитного ризику.
 • Математичні основи страхування життя
  Методи обчислення страхових тарифів на основі статистичних даних. Математичні моделі програм страхування життя. Нетто-премії та нетто-резерви. Змінні потоки платежів. Моделі адміністративних та аквізаційних затрат страховика. Страхування життя кількох осіб, корпоративне страхування. Unit-Linked страхування, profit-test за договорами страхування. Фактори, що впливають на цінові характеристики страхових продуктів.
 • Статистичні методи у ризиковому страхуванні
  Математичні моделі ризикового страхування. Статистичні розподіли кількості та суми збитків страховика. Математичні моделі ризику. Теорія банкрутства. Теорія надійності. Математичні моделі знижок та надбавок у ризиковому страхуванні. Часові ряди. Моделювання випадкових процесів.
 • Моделі виживання
  Побудова математичних моделей виживання, зокрема моделі Кокса, моделей Маркова, біноміальної моделі та моделі Пуассона, оцінювання розподілу тривалості залишку життя.
 • Фінанси та фінансова звітність
  Розривається необхідність і сутність фінансів, закономірності розвитку та функціонування фінансової системи в сучасних умовах; економічну сутність та роль державних фінансів, фінансів підприємств, фінансового ринку та міжнародних фінансів. Особлива увага приділяється розгляду бюджетної системи України, принципам її організації; податковій, соціальній та борговій політиці держави; рівню фінансовій безпеки України в умовах сучасних викликів.
 • Математичні методи макроекономічної теорії та ризик-менеджменту
  Основні ймовірнісні та статистичні техніки моделювання фінансової динаміки макроекономічних процесів та явищ. Методи фінансового аналізу поєднуються із використанням ймовірнісних та статистичних технік. Ключові макроекономічні процеси, взаємозв’язок факторів макро- та мікро-економіки. Математичні методи ризик-менеджменту використовуються для ідентифікації, оцінки та мінімізації економічних ризиків.
 • Математична економіка
  Теорія споживання, зокрема теорія вибору і переваг, класична теорію попиту (задача максимізації корисності та задача мінімізації витрат), елементи теорії добробуту, теорія сукупного попиту; теорія виробництва, зокрема задачі максимізації прибутку та мінімізації видатків виробництва, теорія сукупної пропозиції, теорія ефективного виробництва, лінійні моделі виробництва, теорія ринкової рівноваги та фундаментальні теореми економіки добробуту.
 • Фінансовий аналіз
  Моделі грошових потоків, залежність вартості грошових сум від часу надходження, дисконтування та акумулювання грошових потоків, прості та складні відсотки. Моделі банківського боргу, визначення ефективної ставки банківського відсотка. Оцінка інвестиційних проєктів, способи інвестування. Визначення ціни форвардних контрактів за умови відсутності арбітражу.

Фундаментальну математичну основу спеціалізації складають наступні курси: теорія ймовірностей та математична статистики, теорії випадкових процесів, стохастичний аналіз, теорія вибору та прийняття рішень, вибіркові обстеження, комп’ютерна статистика, регресійний аналіз, часові ряди, моделювання випадкових процесів, спеціальні курси з фінансової математики.

Студенти спеціалізації також вивчають англійську мову, основи професійної та корпоративної етики, комп'ютерну статистику, інші курси професійного й педагогічного спрямування.

Робочі програми курсів ОП "Актуарна та фінансова математика"

 
СІМ «ЗА» АКТУАРНОЇ ПРОФЕСІЇ
 1. Різноманітність

  Актуарна професія визначає значне різноманіття напрямків діяльності. Серед них, зокрема, банківська та інвестиційна сфера, державне управління, страхування, пенсійне забезпечення, консалтинг, аудит, управління ризиками компаній, керівництво проєктами.

 2. Впливовість

  Унікальні компетенції актуаріїв є невід’ємною складовою процесу прийняття важливих рішень фінансових організацій чи державного апарату управління. Знання актуаріїв дозволяють замінити ризиковість та невизначеність на математично чіткий алгоритм прийняття ефективного зваженого рішення. Актуарії незамінні при складанні стратегії розвитку чи втіленні бізнес-плану.

 3. Оплата

  Актуарна професія є однією з найбільш високооплачуваних у світі.

 4. Інтелектуальність

  Багатьом професіям притаманна щоденна монотонність функціоналу співробітника. Натомість актуарій чи не щодня аналізує нові ситуації в бізнесі, тренди в економіці, невизначеності та ризики фінансового світу. Кожен новий проєкт вимагає унікальності підходу, творчості, креативності та винахідливості.

 5. Можливості

  Актуарій має безліч можливостей реалізувати свій професійний потенціал в різноманітних сферах діяльності як в України, так і по всьому світу. Знання та досвід актуарія не чутливі до кордонів держав.

 6. Компетентність

  Професія «актуарій» одразу визначає високий статус, професійну підготовку та досвід роботи зі складними проєктами із значущим рівнем відповідальності.

 7. Баланс

  Професія надає необхідний рівень свободи, що дозволяє збалансовано поєднати професійну діяльність, особистісний розвиток, сімейний статок та різноманіття яскравих життєвих подій.

ПРОЄКТИ, НАД ЯКИМИ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ АКТУАРІЙ
 • Страхування

  Страхування є сферою чи не найбільшого попиту та незамінності фахівців актуарної професії. Актуарії є одними з найважливіших співробітників страхової компанії. Вони закладають фундамент тарифної політики, розробляють математичні моделі оцінки проваджуваної діяльності, забезпечують надійність та платоспроможність компанії.

  Актуарії виконують розрахунки як у страхуванні життя, так і в загальних видах страхування – відповідальності власників транспортних засобів, майнового страхування, страхування здоров’я, виїжджаючих за кордон тощо.

  Як приклад наведемо типові види діяльності актуарія страхової компанії:

  • Розробка правил страхування, математичних моделей та методик здійснення страхової діяльності та моніторингу її ефективності.
  • Розрахунок страхових тарифів на основі демографічної та інших наявних статистик методами теорії ймовірностей та математичної статистики.
  • Розробка актуарних калькуляторів, збірок страхових тарифів, надання рекомендацій щодо величини страхових внесків, виплат та страхових сум.
  • Формування страхових резервів (грошові кошти, необхідні для забезпечення взятих зобов’язань за портфелем договорів страхування).
  • Укладання договору перестрахування, розрахунки цінових характеристик портфелю договорів компанії за участі перестраховика.
  • Розробка, аналіз та вдосконалення систем мотивації компанії.
  • Побудова та моніторинг моделей грошових потоків компанії, планування, прогнозування та бюджетування.
  • Проведення тесту прибутковості портфелю договорів страхування, стрес-тесту на відповідність стійкості компанії можливим загрозам, тесту адекватності зобов’язань страховика.
  • Надання рекомендацій щодо стратегії розвитку компанії, встановлення критеріїв прийняття ефективних бізнес-рішень.
  • Координація робіт щодо впровадження та вдосконалення систем автоматизації компанії, підвищення ефективності бізнес-процесів.
  • Статистичний аналіз показників діяльності компанії, підготовка та проведення презентацій, консультативна підтримка діяльності компанії загалом.

 • Банківська справа

  Різноманіття сучасних банківських продуктів, значна залежність майбутніх грошових потоків банку від динаміки макроекономічних показників, необхідність поєднання високої доходності інвестиційних проєктів із гарантіями стійкості та ліквідності банку упевнено приводить до необхідності залучення актуаріїв до банківської сфери. Основними завданнями тут є побудова математичних моделей основних фінансових показників банку, управління з їх допомогою ризиками організації та одержання достатньо точних прогнозів щодо майбутньої динаміки основних бізнес-проєктів.

 • Корпоративні фінанси

  Чи не кожне бізнес-рішення є вибором між кількома можливими альтернативами. Які критерії встановити для визначення найкращого варіанту, як порівняти доступні можливості? Що в майбутньому дозволить зрозуміти, чи правильним був вибір? Актуарії можуть побудувати математичну модель оптимального рівня складності та дати відповідь на поставленні запитання. Залучення актуарія може зекономити підприємцю час та дозволить уникнути значних збитків – часто такий економічний виграш вимірюється роками та мільйонами відповідно.

 • Інвестиційна сфера

  Актуарії незмінно займають провідні позиції в управлінні інвестиціями. Акції, облігації, опціони, свопи, варанти, форварди, ф’ючерси, валютні курси, фінансові індекси – типові інвестиційні інструменти повсякденного аналізу актуарія. Аналіз цінової динаміки, прогнозування, формування портфелю згідно обраних критеріїв «прибутковість-ризиковість», управління ризиками, побудова оптимальної стратегії інвестування – класично незмінні атрибути професійної діяльності висококласного актуарія.

 • Консалтинг

  Мрією багатьох творчих, активних та ініціативних особистостей є висока швидкість різноманітних життєвих подій, свобода, незалежність, відчуття власного контролю над особистісною життєвою стратегією. Актуарна консалтингова діяльність дозволяє вдало втілити такі критерії та поєднувати роботу над проєктами різних компаній та сфер економіки, фінансів, менеджменту, страхування, державного управління чи інвестування. При цьому саме Ви розставляєте пріоритети та будуєте структуру свого робочого дня – тижня – місяця. Життєві цілі та плани втілюються, виходячи з Ваших особистих можливостей та прагнень.

Актуарна професія – класична та сучасна, яскрава, перспективна та приваблива. Зробіть перший крок назустріч насиченому та різноманітному життю – долучайтесь!

Згідно рейтингу авторитетного міжнародного сайту careercast.com професія актуарія незмінно входить у топ-10 кращих професій року!

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
 1. Блок дисциплін 1 «Актуарні і фінансові моделі»

  Темп змін у фінансовому секторі ще ніколи не був таким швидшим, як нині. Стрімка інноваційність і взаємозалежність між сферами інвестицій, управління ризиками та розробкою фінансових продуктів викликали потребу в фахівцях, які володіють кваліфікованими обчислювальними навичками та глибоким розумінням теоретичних ризикових концепцій, що лежать в основі фінансових ринків.

  Ця програма охоплює матеріал з фінансової математики із глибокою інтеграцією апарату випадкових процесів і прикладних математичних і статистичних методів. Вона забезпечує фундаментальну підготовку для успішного випускника, хто вже є чи прагне побудувати кар’єру практика-аналітика у сфері фінансів або відповідних наукових дослідженнях.

  Містить такі дисципліни:

  • Дослідження операцій
   Базові задачі лінійного програмування (транспортна задача, задача про харчовий раціон, задача про розподіл ресурсів), симплекс-метод розв’язання задач лінійного програмування, двоїсті задачі лінійного програмування, метод потенціалів розв’язання транспортної задачі, матричні та позиційні ігри, змішані стратегії гри, основна теорема матричних ігор, оптимальні статистичні рішення, Баєсівський ризик та Баєсівські рішення, задачі прийняття рішень в умовах невизначеності, Баєсівські оцінки параметрів розподілів, принцип оптимальності Беллмана розв’язання задач динамічного програмування, динамічні моделі керування запасами, дослідження задач розподілу фінансів.
  • Актуарне резервування
   Основні методи обчислення страхових резервів, ймовірнісні та статистичні техніки моделювання фінансової динаміки страхової компанії. Зокрема, вивчається модель колективного та індивідуального ризику, модель Крамера-Лунберга для моделювання динаміки основних грошових потоків страхової компанії, складні розподіли для обчислення основних ймовірнісних характеристик розподілу сукупного збитку, моделі перестрахування, техніки контролю платоспроможності страхової компанії.
  • Часові ряди / Time series
   Аналіз даних з часовою та просторовою залежністю, сучасні техніки статистичного прогнозування.
  • Стохастичне моделювання
   Ознайомлення з методами розв’язання стохастичних диференціальних рівнянь із броунівським та пуассонівським шумами, що виникають у задачах теорії ризику, та застосування граничних теорем для наближення процесу Леві складним процесом Пуассона.
  • Науковий семінар із фінансової та актуарної математики

 2. Блок дисциплін 2 «Математичні основи економіки і фінансів»

  Завдяки тісній інтеграції вивчення економіки, математики і статистики ця спеціалізація прагне задовольнити зростаючий попит промисловості, професійних і громадських спілок на інформованих та талановитих випускників, які можуть застосувати навички та уяву до проблем реального світу.

  Ця програма акцентує увагу на розвитку сучасної економічної та соціальної теорії та враховує розвиток математичних і статистичних інструментів при аналізі економічних і соціальних проблем.

  Блок містить такі дисципліни:

  • Комп’ютерна статистика
   Оцінювання коефіцієнтів регресії за методом найменших квадратів, методи перевірки гіпотез про коефіцієнти, аналіз впливу та діагностику моделей регресії, техніки регресії на головні компоненти, рідж-регресії, лассо-регресії, вибір оптимальної специфікації регресійної моделі, аналіз гетероскедастичних моделей. У курсі передбачено поглиблене вивчення комп’ютерної реалізації цих методів а також технологій програмування статистичних алгоритмів з використанням мови R. .
  • Вейвлет-аналіз та його застосування в статистиці. Якісний аналіз математичних моделей в економіці
  • Вибіркові обстеження
   Вивчення фундаментальних понять теорії вибіркових обстежень, таких як генеральна сукупність, вибірка, методи відбору елементів у вибірку, вибірковий дизайн, оцінка Горвіца-Томпсона. Досліджуються загальні властивості оцінки Горвіца-Томпсона при різних вибіркових дизайнах, і, зокрема, при простому випадковому відборі без повернення. У курсі також вивчаються методи оцінювання параметрів, що можуть бути зображені у вигляді лінійних чи нелінійних функцій від сумарних значень декількох характеристик. Вивчаються різні методи використання додаткової інформації для покращення якості оцінок: оцінювання по регресії, імпутація тощо. У курсі передбачено використання гіпотетичного селища Статвілідж для реалізації випадкового відбору та отримання даних із подальшою їх обробкою, зокрема з використанням статистичного пакету R.
  • Негладкий аналіз і оптимізація
   Теорія необхідних і достатніх умов екстремуму функціоналів в нормованих просторах, метод Лагранжа розв’язання задач на умовний екстремум, елементи теорії опуклих множин та опуклих функцій, узагальнення опуклих функцій, властивості субдиференціала опуклої функції, теореми Моро-Рокафеллара та Дубовицького-Мілютіна, методи розв’язання задач опуклого програмування, двоїсті задачі опуклого програмування, теорема Куна-Таккера у формі двоїстості, умови екстремуму субдиференцiйовних функцiй, квазiдиференцiйовнi функцiї, квазiдиференцiйовнi множини та умови оптимальностi, субдиференцiали Шора, Мiшеля–Пено i Кларка, основнi формули кодиференцiального числення, умови мiнiмуму гiподиференцiйовної функцiї, метод кодиференцiального спуску.
  • Науковий семінар із оптимального керування економікою

 3. Блок дисциплін 3 «Комп’ютерна статистика й аналіз даних»

  Спеціаліст із аналізу даних (data analyst) – професія, що набула популярності із розвитком інформаційних технологій, накопиченням великих обсягів статистичних даних, які вимагають спеціальних методів обробки.

  Спеціаліст з аналізу даних повинен поєднувати володіння сучасними методами комп’ютерної обробки інформації із хорошим знанням теоретичних основ математичної статистики. Його мета – не тільки виявити приховані закономірності у наявних наборах даних, але і вміти обґрунтовано висунути та перевірити гіпотези про досліджувані явища, спрогнозувати їх подальший розвиток, допомогти замовникам у прийнятті рішень.

  Постійне зростання потреби у збиранні й оцінюванні величезних обсягів даних породжує високий попит на спеціалістів зі статистичного аналізу даних. Недаремно цю професію називають найперспективнішою професією 21 століття.

  Містить такі дисципліни:

  • Статистичний аналіз багатовимірних даних
  • Статистичні алгоритми навчання / Statistical (Machine) learning
   Вступ до сучасних адаптивних методів розпізнавання образів, прогнозування і прийняття рішень за допомогою нейронних мереж, дерев прийняття рішень, генетичних алгоритмів та інших технологій штучного інтелекту.
  • Чисельні методи у статистиці
  • Непараметрична статистика
   Оцінювання функцій розподілу за кратними вибірками, цензурованими даними та за зміщеними вибірками, оцінювання щільності розподілу, параметричні та непараметричні методи класифікації спостережень, непараметричні техніки регресійного аналізу, непараметричні статистичні тести для перевірки гіпотез. Передбачено поглиблене вивчення технологій програмування статистичних алгоритмів з використанням мови R та перевірки їхньої якості за допомогою імітаційних експериментів.
  • Науковий семінар із методів обчислення в статистиці та фінансовій математиці

 4. Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
  Перелік № 1
  • Випадкові процеси у фінансах та страхуванні
  • Математичні основи захисту інформації
  Перелік № 2
  • Прикладна теорія випадкових процесів
  • Регресійний аналіз
  Перелік № 3
  • Стохастичні диференціальні рівняння
  • Наближені та асимптотичні методи в статистиці та фінансовій математиці
При підготовці огляду використані матеріали сайту Британського Інституту та Факультету актуаріїв.