Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   
До уваги наших випускників актуаріїв! Нацкомфінпослуг повідомляє про типові помилки, що виникають при оформленні документів для отримання свідоцтва ... (Дізнатися більше)

ПРОФЕСІЯ «АКТУАРІЙ»: СУТНІСТЬ, ПРИВАБЛИВІСТЬ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Актуарії є провідними експертами з управління ризиками та фінансовими невизначеностями. Вони розробляють та впроваджують математичні моделі, покликані оцінити ймовірності майбутніх подій та побудувати ефективну стратегію діяльності.

Актуарії складають основу прийняття найважливіших фінансових рішень в таких галузях, як страхування, банківський та інвестиційний сектор економіки, пенсійне забезпечення, фінансовий консалтинг. Кваліфікована порада актуарія при цьому може визначати перспективи розвитку бізнесу на подальші роки, та складати основу його фінансової стійкості та надійності.

Актуарна професія всесвітньовідома, вона успішно конкурує за рівнем визнання із юридичною чи політичною кар’єрою. Професія актуарія різнобічна, дає можливість працювати в різноманітних галузях економіки та фінансів, державного сектору, приватного бізнесу чи навіть організувати власний консалтинговий проект.

За своєю сутністю актуарії є блискучими носіями фундаментальної математичної освіти із унікальною для цієї професії можливістю швидко, вміло та відповідально застосувати силу та переваги математичних та статистичних методів до розв’язання практичних задач сучасного складного, блискавично динамічного, сповненого ризиків та невизначеностей світу економіки та фінансів.

Актуаріям також притаманна високорозвинена гнучкість мислення, креативність, стратегічність, націленість на досягнення результату, здатність ефективно працювати в команді, готовність приймати правильні рішення у ситуаціях, що швидко змінюються, вміння доступно та переконливо презентувати результати проведеної роботи.

Компетенції, статус та визнання актуаріїв вимагають відповідно високих кваліфікаційних стандартів щодо професійної освіти актуаріїв.

Необхідними початковими умовами для старту актуарної освіти є висока успішність із вивчення шкільних предметів, зокрема математичного профілю, високі лідерські та особистісні якості. Однак чи не на перший план виходить прагнення постійного особистісного розвитку та стійке бажання стати професіоналом міжнародного рівня.

Наступний крок – освіта у вищому навчальному закладі. Підготовку за актуарними спеціальностями здійснюють найкращі, обрані університети світу. Фундамент європейської освіти закладений та постійно підтримується на найвищому, актуалізованому викликами сучасного світу рівні, Британським Інститутом та Факультетом Акутаріїв.

Кілька десятків українських студентів вже стали студентами Британського Інституту, успішно склали серії професійних іспитів, та отримали право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх. Першу необхідну серію базових іспитів Інституту складає вісім предметів фінансового, страхового, математичного та економічного спрямування. Іспити проходять дистанційно, вимагають високого рівня знання англійської мови, вміння правильно та швидко розв’язувати математичні, фінансові, економічні задачі, бізнес-кейси та досліджувати інші прикладні проблемні ситуації. Підготовка та складання іспитів потребує значних фінансових витрат студента (реєстрація на іспит, методичні та навчальні матеріали). Детальна інформація на сайті Британського Інституту www.actuaries.org.uk.

Статистика останніх десяти років упевнено вказує, що абсолютна більшість українських актуарів, які успішно впорались із складанням міжнародних актуарних іспитів, є студентами чи випускниками механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Саме ґрунтовна та якісна підготовка найвищого освітнього рівня, що завжди була і залишається притаманною Київському університету, склала гідний фундамент для можливості професійного становлення актуаріїв за найжорсткішими міжнародними кваліфікаційними стандартами.

Визначним кроком стало втілення Київським університетом визнаних світом стандартів та вимог до сучасних актуаріїв: у 2012 р. на механіко-математичному факультеті університету була відкрита спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Лекторами спеціалізації є висококваліфіковані викладачі кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, зокрема й сертифіковані згідно іспитів Британського інституту практикуючі актуарії.

Наступним важливим етапом розвитку актуарної спеціальності став законотворчий процес щодо регламентації стандартів національної актуарної освіти. Розпорядженням N3910 від 29.10.2013 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, внесені зміни до національних кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

Згідно даного Розпорядження з’явилася альтернатива до здачі Міжнародних актуарних іспитів для одержання Свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх в межах України. Такою альтернативою став диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра «актуарна та фінансова математика».

Таким чином, спеціалізація «актуарна та фінансова математика» механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є перспективним напрямком підготовки професіоналів найвищої кваліфікації та міжнародного рівня.


ТИПОВІ КУРСИ, МОДЕЛІ ТА ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АКТУАРНА ТА ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА»
 1. Фінансовий аналіз
  Моделі грошових потоків, залежність вартості грошових сум від часу надходження, дисконтування та акумулювання грошових потоків, прості та складні відсотки. Моделі банківського боргу, визначення ефективної ставки банківського відсотка. Оцінка інвестиційних проектів, способи інвестування. Визначення ціни форвардних контрактів за умови відсутності арбітражу.
 2. Фінансова математика фондового ринку
  Арбітраж та інші економічні можливості в одноперіодичній моделі. Справедлива ціна платіжних зобов’язань, повнота ринку, доходність акцій, премія за ризик. Приклади обчислення вартості цінних паперів за відсутності арбітражу. Багатоперіодичні моделі. Європейські та Американські опціони, їх справедливі ціни. Функція корисності у фінансових задачах.
 3. Фінансова економіка
  Теорія корисності в економіці. Вимірювання інвестиційного ризику. Теорія інвестиційного портфелю. Стохастичні моделі фінансової економіки. Формула Блека-Шоулса. Часова структура відсоткових ставок. Моделі кредитного ризику.
 4. Математичні основи страхування життя
  Методи обчислення страхових тарифів на основі статистичних даних. Математичні моделі програм страхування життя. Нетто-премії та нетто-резерви. Змінні потоки платежів. Моделі адміністративних та аквізаційних затрат страховика. Страхування життя кількох осіб, корпоративне страхування. Unit-Linked страхування, profit-test за договорами страхування. Фактори, що впливають на цінові характеристики страхових продуктів.
 5. Статистичні методи у ризиковому страхуванні
  Математичні моделі ризикового страхування. Статистичні розподіли кількості та суми збитків страховика. Математичні моделі ризику. Теорія банкрутства. Теорія надійності. Математичні моделі знижок та надбавок у ризиковому страхуванні. Часові ряди. Моделювання випадкових процесів.

Серед інших курсів актуарного та фінансового спрямування – розрахунки у перестрахуванні, основи фінансів та фінансової звітності, теорія страхового та фінансового ризику, основи управління ризиками, побудова таблиць тривалості життя, математичні моделі в страхуванні.

Фундаментальну математичну основу спеціалізації складають наступні курси: теорія ймовірностей та математична статистики, теорії випадкових процесів, стохастичний аналіз, теорія вибору та прийняття рішень, вибіркові обстеження, комп’ютерна статистика, регресійний аналіз, часові ряди, моделювання випадкових процесів, спеціальні курси з фінансової математики.

Студенти спеціалізації також вивчають англійську мову, основи фінансового та страхового законодавства, інші курси професійного спрямування.

 
СІМ «ЗА» АКТУАРНОЇ ПРОФЕСІЇ
 1. Різноманітність

  Актуарна професія визначає значне різноманіття напрямків діяльності. Серед них, зокрема, банківська та інвестиційна сфера, державне управління, страхування, пенсійне забезпечення, консалтинг, аудит, управління ризиками компаній, керівництво проектами.

 2. Впливовість

  Унікальні компетенції актуаріїв є невід’ємною складовою процесу прийняття важливих рішень фінансових організацій чи державного апарату управління. Знання актуаріїв дозволяють замінити ризиковість та невизначеність на математично чіткий алгоритм прийняття ефективного зваженого рішення. Актуарії незамінні при складанні стратегії розвитку чи втіленні бізнес-плану.

 3. Оплата

  Актуарна професія є однією з найбільш високооплачуваних у світі.

 4. Інтелектуальність

  Багатьом професіям притаманна щоденна монотонність функціоналу співробітника. Натомість актуарій чи не щодня аналізує нові ситуації в бізнесі, тренди в економіці, невизначеності та ризики фінансового світу. Кожен новий проект вимагає унікальності підходу, творчості, креативності та винахідливості.

 5. Можливості

  Актуарій має безліч можливостей реалізувати свій професійний потенціал в різноманітних сферах діяльності як в України, так і по всьому світу. Знання та досвід актуарія не чутливі до кордонів держав.

 6. Компетентність

  Професія «актуарій» одразу визначає високий статус, професійну підготовку та досвід роботи зі складними проектами із значущим рівнем відповідальності.

 7. Баланс

  Професія надає необхідний рівень свободи, що дозволяє збалансовано поєднати професійну діяльність, особистісний розвиток, сімейний статок та різноманіття яскравих життєвих подій.

ПРОЕКТИ, НАД ЯКИМИ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ АКТУАРІЙ
 • Страхування

  Страхування є сферою чи не найбільшого попиту та незамінності фахівців актуарної професії. Актуарії є одними з найважливіших співробітників страхової компанії. Вони закладають фундамент тарифної політики, розробляють математичні моделі оцінки проваджуваної діяльності, забезпечують надійність та платоспроможність компанії.

  Актуарії виконують розрахунки як у страхуванні життя, так і в загальних видах страхування – відповідальності власників транспортних засобів, майнового страхування, страхування здоров’я, виїжджаючих за кордон тощо.

  Як приклад наведемо типові види діяльності актуарія страхової компанії:

  • Розробка правил страхування, математичних моделей та методик здійснення страхової діяльності та моніторингу її ефективності.
  • Розрахунок страхових тарифів на основі демографічної та інших наявних статистик методами теорії ймовірностей та математичної статистики.
  • Розробка актуарних калькуляторів, збірок страхових тарифів, надання рекомендацій щодо величини страхових внесків, виплат та страхових сум.
  • Формування страхових резервів (грошові кошти, необхідні для забезпечення взятих зобов’язань за портфелем договорів страхування).
  • Укладання договору перестрахування, розрахунки цінових характеристик портфелю договорів компанії за участі перестраховика.
  • Розробка, аналіз та вдосконалення систем мотивації компанії.
  • Побудова та моніторинг моделей грошових потоків компанії, планування, прогнозування та бюджетування.
  • Проведення тесту прибутковості портфелю договорів страхування, стрес-тесту на відповідність стійкості компанії можливим загрозам, тесту адекватності зобов’язань страховика.
  • Надання рекомендацій щодо стратегії розвитку компанії, встановлення критеріїв прийняття ефективних бізнес-рішень.
  • Координація робіт щодо впровадження та вдосконалення систем автоматизації компанії, підвищення ефективності бізнес-процесів.
  • Статистичний аналіз показників діяльності компанії, підготовка та проведення презентацій, консультативна підтримка діяльності компанії загалом.

 • Банківська справа

  Різноманіття сучасних банківських продуктів, значна залежність майбутніх грошових потоків банку від динаміки макроекономічних показників, необхідність поєднання високої доходності інвестиційних проектів із гарантіями стійкості та ліквідності банку упевнено приводить до необхідності залучення актуаріїв до банківської сфери. Основними завданнями тут є побудова математичних моделей основних фінансових показників банку, управління з їх допомогою ризиками організації та одержання достатньо точних прогнозів щодо майбутньої динаміки основних бізнес-проектів.

 • Корпоративні фінанси

  Чи не кожне бізнес-рішення є вибором між кількома можливими альтернативами. Які критерії встановити для визначення найкращого варіанту, як порівняти доступні можливості? Що в майбутньому дозволить зрозуміти, чи правильним був вибір? Актуарії можуть побудувати математичну модель оптимального рівня складності та дати відповідь на поставленні запитання. Залучення актуарія може зекономити підприємцю час та дозволить уникнути значних збитків – часто такий економічний виграш вимірюється роками та мільйонами відповідно.

 • Інвестиційна сфера

  Актуарії незмінно займають провідні позиції в управлінні інвестиціями. Акції, облігації, опціони, свопи, варанти, форварди, ф’ючерси, валютні курси, фінансові індекси – типові інвестиційні інструменти повсякденного аналізу актуарія. Аналіз цінової динаміки, прогнозування, формування портфелю згідно обраних критеріїв «прибутковість-ризиковість», управління ризиками, побудова оптимальної стратегії інвестування – класично незмінні атрибути професійної діяльності висококласного актуарія.

 • Консалтинг

  Мрією багатьох творчих, активних та ініціативних особистостей є висока швидкість різноманітних життєвих подій, свобода, незалежність, відчуття власного контролю над особистісною життєвою стратегією. Актуарна консалтингова діяльність дозволяє вдало втілити такі критерії та поєднувати роботу над проектами різних компаній та сфер економіки, фінансів, менеджменту, страхування, державного управління чи інвестування. При цьому саме Ви розставляєте пріоритети та будуєте структуру свого робочого дня – тижня – місяця. Життєві цілі та плани втілюються, виходячи з Ваших особистих можливостей та прагнень.

Актуарна професія – класична та сучасна, яскрава, перспективна та приваблива. Зробіть перший крок назустріч насиченому та різноманітному життю – долучайтесь!При підготовці огляду використані матеріали сайту Британського Інституту та Факультету актуаріїв.