Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Спеціалізація «Ймовірність, інформація, обробка даних»

Бакалаври, які вчаться на другому курсі на спеціальності «Математика», або на спеціалізації «Комп’ютерна математика», можуть обрати своєю спеціалізацією на 3 - 4 курсах, спеціалізацію під назвою «Ймовірність, інформація, обробка даних». Цю спеціалізацію веде наша кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики.

Спеціалізація «Ймовірність, інформація, обробка даних» є дуже цікавою, бо вона відкриває двері у світ випадковості (а в нашому світі фактично все є випадковим), і при цьому надає можливість кількісно поміряти цю випадковість, також кількісно оцінити масштаби інформації, яку несе в собі та чи інша система, що підлягає дії випадкових сил, оцінити параметри, якими визначається система, і оволодіти методами роботи з даними (а інформація фактично визначається через ці дані), в тому числі методами роботи з великими масивами даних. Той, хто оволодіє запропонованими ймовірнісними і статистичними методами, отримає ключі до багатьох майбутніх спеціальностей: від фінансового аналітика, до спеціаліста з розпізнавання образів і штучного інтелекту. Тому ми запрошуємо студентів на нашу спеціалізацію «Ймовірність, інформація, обробка даних».

Ось перелік нормативних і спеціальних курсів, що читаються на цій спеціалізації. В цьому списку містяться всі курси, які студент-бакалавр прослухає за чотири роки.

Список дисциплін для ОП "Ймовірність, інформація, обробка даних"

1. Обов’язкові

 • Вступ до університетських студій
 • Українська та зарубіжна культура
 • Філософія
 • Соціально-політичні студії
 • Вибрані розділи трудового права і основи підприємницької діяльності
 • Іноземна мова
 • Теорія ймовірностей
 • Математичний аналіз: функції однієї змінної
 • Лінійна алгебра
 • Алгебра і теорія чисел
 • Диференціальні рівняння
 • Математичний аналіз: функції багатьох змінних
 • Програмування
 • Основи екології
 • Комплексний аналіз
 • Функціональний аналіз
 • Теорія міри та інтеграла
 • Рівняння математичної фізики
 • Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів
 • Атестаційний іспит з математики
 • Науковий образ світу
 • Об’єктно-орієнтовне програмування

2. Дисципліни вибору ВНЗ

 • Аналітична геометрія
 • Комбінаторні методи в теорії ймовірностей
 • Алгоритми машинного навчання
 • Додаткові розділи теорії ймовірностей
 • Додаткові розділи математичної статистики
 • Теорія випадкових процесів. Науковий семінар зі стохастичного аналізу.

3. Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік № 1
 • Моделювання випадкових величин і процесів
 • Комбінаторний аналіз
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Перелік № 3
 • Системи управління базами даних
 • Системне програмування та цифрова обробка інформації
 • Обробка статистичних даних
Перелік № 4
 • Теоретична механіка: статика, кінематика
 • Вступ до теоретичної механіки
Перелік № 6
 • Спектральна теорія операторів
 • Математичні методи в економіці
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Перелік № 7
 • Теорія інформації і кодування
 • Комп'ютерна візуалізація та елементи комп'ютерної графіки
 • Математика у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання
Перелік № 8
 • Інформаційні системи та технології
 • Методи економічних обчислень
Перелік № 9
 • Економіка
 • Менеджмент і маркетинг
 • Етика та естетика
 • Психологія
 • Риторика
Перелік № 10
 • Вейвлет-аналіз
 • Простори Соболєва та узагальнені розв'язки задач математичної фізики
 • Сплайни та їх застосування в прикладних задачах

Програми навчання в магістратурі

Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики є випусковою при підготовці фахівців освітнього рівня “магістр” (1 рік 9 місяців – денна форма, 1 рік 4 місяці заочна) за такими спеціальностями (освітніми програмами): Також кафедра бере участь у підготовці фахівців освітнього рівня “магістр” механіко-математичного факультету і за такими програмами:

Правила прийому

Програми випускних іспитів для бакалаврів і магістрів

Програми з основних курсів для атестаційного іспиту, 2018/2019 навчальний рік

Вступникам на навчання за ОНР “доктор філософії”

Київський національний університет імені Тараса Шевченка здійснює підготовку науковців за такими науковими ступенями:

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі).

Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки.

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність. Наукові установи можуть також здійснювати підготовку докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою з вищим навчальним закладом. У такому разі наукова складова такої програми здійснюється у науковій установі, а освітня складова - у вищому навчальному закладі.

ДОКТОР НАУК

Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.