A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 49


Б. В. Гнеденко.
О прошлом и будущем,  3-27


В. С. Королюк.
Зародження теорії ймовірностей в Україні,  27-31


В. В. Анісімов, А. А. Оразкличев.
Асимптотичне оцінювання параметрів рекурентних процесів напівмарківського типу в перехідних режимах,  31-45


С. В. Багро, Ю. В. Козаченко.
Мажоруючі міри та умови обмеженості деяких випадкових процесів,  45-55


О. Д. Борисенко.
Неперервна залежність від параметра розв'язку інтегро-диференціального рівняння,  55-65


В. В. Булдигін, В. Г. Шпортюк.
Про нормалізацію випадкових полів, які зображаються стохастичними інтегралами по полях з незалежними приростами,  65-83


В. Л. Гірко, В. І. Слюсаренко.
G_8-оцінки розв'язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь, коефіцієнти яких мають рівні дисперсії,  83-99


Н. М. Зінченко.
Про модифікацію закону повторного логарифму для стійких випадкових величин,  99-111


С. С. Карташова.
L_p-оцінки квадратичної варіації двопараметричпих мартингалів,  111-119


О. І. Клесов.
Про швідкість збіжності у теоремі Хейді,  119-127


Ю. В. Кук, Ю. І. Петунін.
Перевірка гіпотез за допомогою найкращих статистичних критеріїв,  127-137


М. М. Леоненко, А. Ю. Портнова.
Збіжністъ корелограми гауссівського поля до негауссівсъкого розподілу,  137-145


О. І. Лівінська.
Про розподіл супремуму деяких класів передгауссівських випадкових процесів,  145-155


Р. Є. Майборода.
Асимптотична нормальність оцінок параметрів функцій концентрації сумішей,  155-160


І. К. Мацак, А. М. Плічко.
Експоненційні оцінки для сум \sum(ε_n x_n) у банахових гратках,  161-172


Ю. С. Мішура.
Формула Іто і локальні часи для випадкових процесів типу Вольтерра,  173-192


М. П. Моклячук.
Мінімаксна фільтрація однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері,  193-207


І. С. Молчанов.
Гранична теорема для перетинів випадкових півпросторів,  207-211


С. А. Солнцев.
Про сильну відносну стійкість лінійно-перетвореного симетричного випадкового блукання,  213-223


Г. А. Сохадзе.
Про абсолютну неперервність гладких мір,  225-230


О. І. Шаров.
Випадкові блукання, пов'язані з телеграфним рівнянням у евклідовому просторі R^n,  231-240


М. Й. Ядренко, Т. І. Жегрій.
Про одну граничну теорему для розподілів з випадковою інтенсивністю,  241-244


М. Й. Ядренко, А. К. Рахімов.
Статистичне моделювання однорідного та ізотропного випадкового поля на площині і оцінки похибок моделювання,  245-251


О. І. Клесов.
Рецензія на книгу В. С. Королюка та Ю. В. Боровських “Випадкові перманенти”,  126-126


О. І. Клесов.
Рецензія на книгу А. Ф. Турбіна та М. В. Працевитого “Фрактальні множини, функції, розподіли”,  206-206


В. В. Булдигін.
Рецензія на книгу А. Я. Дороговцева “Періодичні та стаціонарні режими нескінченновимірних детермінованих та стохастичних динамічних систем”,  252-252