A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 51


Роберт Т. Смайз тa Хосам М. Махмуд
Рекурсивні дерева: огляд,  1-29


Анісімов В. В. та Сейлхамер А. В.
Асимптотичні властивості екстремальних множин випадкових полів,  30-38


Дадлі Р. М. та Колчинський В. І.
Умови обвідних моментів та класи Донскера,  39-49


Закусило О. К.
Оптимальне роэташування неоднорідних обслуговуючих пристроїв,  50-52


Карташов М. В.
Скінчено-вимірна інтерполяція випадкового поля на площині,  53-61


Клесов І. І.
Про ймовірність досягнення криволінійного рівня вінерівським полем,  62-66


Кнопов П. С. та Дерієва О. М.
Узагальнена теорема Гірсанова та її статистичні застосування,  67-77


Козаченко Ю. В. та Енджиргли М. В.
Обгрунтування застосування методу Фур'є до крайових задач з випадковими початковими умовами. І,  78-89


Козаченко Ю. В. та Лівінська О. І.
Аналітичні властивості деяких класів випадкових процесів з простору Рred_φ(Ω),  90-97


Леоненко М. М. та Дерієв І. І.
Граничні теореми для розв'язків багатовимірного рівняння Бюргерса з слабко залежними випадковими початковими умовами,  98-110


Леоненко М. М. та Кепич А. Ю.
Негауссівський граничний розподіл коррелограми випадкового поля,  111-122


Майборода Р. Є.
Асимптотичний розподіл квантильних оцінок точки зміни,  123-130


Моклячук М. П.
Екстраполяція однорідних за часом ізотропних на сфері випадкових полів,  131-139


Пономаренко О. І.
Спектральний аналіз квазіінваріантних випадкових розподілів на гільбертових просторах,  140-147


Фергер Д.
Теорема Бірнбаума-Двасса-Пайка як наслідок простої тотожності для ймовірності,  148-150


Юдин М. Д.
О нормальной и пуассоновской сходимости распределений сумм зависимых векторов,  151-153


Ядренко М. Й.
Ю. Н. Линьков. Ассимптотические методы статистики случайных процессов,  155-156


Ибрагимов И. А.
М. А. Лифшиц. Гауссовские случайные функции,  157-158


Арато М. та Ядренко М. Й.
Proceedings of the 2^nd Ukrainian—Hungarian Conference on New Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics, September 25 — Осtober 2, 1992 (Mukachevo, Ukraine),  159-160