A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 53


Т. О. Бардадим
Про структуру поліномів асимптотичних розкладів сцінки найменших квадратів та оцінки дисперсії,  1-5


Б. В. Бондарєв
Стохастичний варіант теорем В. П. Маслова,  6-16


В. В. Булдигін та О. О. Диховичний
Про деякі сингулярні інтеграли та їх застосування в задачах статистичного оцінювання,  17-28


В. Л. Гірко
Граничні теореми для перманентів,  29-38


М. Ф. Городній
Стаціонарні розв'язки нелінійного двовимірного стохастичного різницевого рівняння у банаховому просторі,  39-45


Д. В. Гусак
Сумісний розподіл процесу, що задається сумами випадкового числа доданків, та його екстремумів. II,  46-50


Н. М. Зінченко
Сильний принцип інваріантності для сум випадкових векторів з області притягання стійкого закону,  51-57


Ю. В. Козаченко та М. В. Енджиргли
Обгрунтування застосування методу Фур'є до крайових задач з випадковими початковими умовами. IІ,  58-68


К. Купер та І. М. Коваленко
Верхня межа для числа повних відображень,  69-75


О. О. Курченко
Одна гранична теорема для гауссового поля,  76-79


М. М. Леоненко та В. М. Пархоменко
Асимптотичні властивості розв'язків задачі Коші для рівняння Бюргерса з випадковими початковими умовами,  80-86


Ю. М. Ліньков та М. І. Мєдвєдєва
Граничні теореми про великі відхилення для логарифма відношення правдоподібності,  87-96


Р. Є. Майборода
Асимптотична нормальність бакстерівських оцінок параметрів нестаціонарних процесів,  97-102


С. А. Мельник
Існування розв'язків стохастичних рівнянь параболічного типу із степеневими нелінійностями,  103-108


Joop Mijnheer
Limit theorems for sums of independent random variables in the domain of attraction of a stable 1aw: a survey,  109-115


Т. Микош и К. Клюппельберг
О строгой состоятельности оценок для временных рядов с бесконечной дисперсией,  116-125


М. П. Моклячук
Екстраполяція однорідних за часом ізотропних на сфері випадкових полів. ІІ,  126-137


О. Ю. Пасенченко
Достатні умови характеристичної функції для двовимірного ізотропного розподілу,  138-141


Т. Погані та П. Перунічіч
Про теорему про відліки для однорідних випадкових полів,  142-148


О. І. Пономаренко
Спектральний аналіз узагальнених випадкових слабко однорідних полів на ядерних просторах,  149-159


М. Л. Свердан та Є. Ф. Царков
Про стійкість лінійних імпульсних стохастичних систем,  160-167


Ш. Шарахметов
Усиленный закон больших чисел для зависимых случайных величин,  168-174Борис Володимирович Гнєденко,  175-175


О. І. Клесов
Керування системами з післядією, Е. А. Андреєва, В. Б. Колмановський, Л. Ю. Шайхет,  176-177