A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 55


В. В. Анісімов.
Асимптотична поведінка траєкторій екстремальних множин випадкових функцій та застосування в статистичному оцінюванні,  1-12


Б. В. Бондарев.
Нерівність С. Н. Бернштейна для оцінки параметра авторегресії першого порядку,  13-19


М. С. Братійчук.
Властивості операторів, зв'язаних з марковськими адитивними процесами. І,  20-29


В. В. Булдыгин и Фу-Ли.
Об асимптотической нормальности оценок импульсных переходных функций линейных систем. ІІ,  30-37


О. А. Война.
Умовні розподіли для розривних процесів у випадковому середовищі,  38-49


А. В. Глушак й Э. Орсингер.
Общее решение одного гиперболического уравнения, возникающего при изучении движения со случайным ускорением,  50-54


Magnus Ekstrom.
Strong consistency of the maximum spacing estimate,  55-72


О. К. Занусило та С. І. Доценко.
Оптимальне розміщення обслуговуючих приладів на відрізку,  73-76


B. Gail Ivanoff, Yan-Xia Lin, and Ely Merzbach.
Weak convergence of set-indexed point processes and the poisson process,  77-89


А. Б. Камінсьний.
Розширене стохастичне числення для пуассонівських випадкових мір,  90-102


Т. Л. Коваль.
Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для мартингальних полів,  103-106


Ю. В. Козаченко та Р. Є. Майборода.
Оцінювання у кореляційно-регресійній моделі і метод мажоруючих мір,  107-116


О. О. Кушнір.
Дослідження високонадійної системи із захистом за допомогою теореми Реньї,  117-124


Р. Є. Майборода.
Кореляційний аналіз сумішей. ІІ,  125-129


Przemyslaw Matula.
Probability and moment bounds for sums of negatively associated random variables,  130-135


І. К. Мацак.
Про граничні точки послідовності екстремальних значень нормальних випадкових елементів у банахових просторах в безумовним базисом,  136-143


Ю. С. Мішура.
Координатні точкові поля та їх компенсатори. І,  144-150


О. Ю. Пасенченко.
Умови характеристичності радіальної функції в R^3,  151-153


О. І. Пономаренко.
Випадкові лінійні функціонали другого порядку. ІІ,  154-164


В. М. Радченко.
Про наближення інтегралів по випадковій мірі з допомогою дійсної міри,  165-166


О. В. Сугакова.
Пошук моментів зміни у потоці незалежних спостережень,  167-172


А. П. Юрачківський.
Закон великих чисел для міри області, покритої потоком випадкових множин,  173-177