A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 57


М.С. Братійчук
Властивості операторів, зв'язаних з марківськими адитивними прoцесами. ІІ,  1-9


Б.П. Вайнер тa O.Г. Kукуш
Про слушність М-оцінок, побудованих за угнутою ваговою функцією,  10-17


О.А. Война
Рівняння інтерполяції для деяких класів марковських процесів,  18-30


Н.М. 3інченко
Узагальнення сильного принципу інваріантності для кратних сум незалежних випадкових величин з області притягання стійкого закону,  31-40


А.Б. Камінський
Білошумовий підхід до стохастичного інтегрування для пуассонівської випадкової міри,  41-50


М.В. Карташов
Обчислення показника експоненційної ергодичності процесів народження і загибелі,  51-59


П.С. Кнопов
Про одну нестаціонарну модель М-оцінок з дискретним часом,  60-66


Ю.В. Козаченко
Умови та швидкість збіжності випадкових рядів з K_Q-просторів випадкових величин. ІІ,  67-80


Pier Luigi Conti
Оn goodness-of-fit tests for lattice distributions,  81-95


Ю.М. Ліньков
Теореми про великі відхилення та їх застосування,  96-102


Р.С. Майборода та О.В. Сугакова
Швидкий алгоритм пошуку багатьох моментів зміни,  103-108


С.Я. Махно
Оптимальне керування стохастичним рівнянням з малим параметром,  109-115


Ю.С. Miшура
Координатні точкові поля та їх компенсатори. ІІ,  116-124


М.П. Моклячук
Екстраполяція стаціонарних послідовностей, що спостерігаються з шумом,  125-133


М.В. Працьовитий тa О.Л. Лещинський
Властивості випадкових величин, заданих розподілами елементів свого Q_∞-зображення,  134-139


Т. de la Rue, S. Ladouceur, G. Peskir and М. Weber
On the central limit theorem for aperiodic dynamical systems and арplications,  140-159


В.М. Радченко
Теорема Валле—Пуссена для інтегралів по загальних випадкових мірах,  160-162


А.В. Свіщук тa O.Е. Лукін
Інтерполяція та екстраполяція процесів випадкової еволюції,  163-167


А.П. Юрачківський
Граничні теореми зі стрибкуватою компонентою для умовних мір випадкових множин,  168-173