A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 60


Т.О. Бардадим тa O.В. Іванов
Про асимптотичну нормальність l_α-оцінок параметра нелінійної моделі регресії,  1-10


В.В. Булдигін та Д.М. Севернюк
Про експоненційну інтегрованість напіваддитивних функціоналів від гауссівських векторів,  11-16


В.Л. Гірко
Логарифмічний закон: двадцять років по тому,  17-25


О.М. Дерієва
Про швидкості збіжності до нормального закону функціоналів від векторного гауссівского випадкового поля,  26-30


Erling Englund
Perturbed renewal equations with applications to M/M queueing systems. І,  31-37


О.М. Іксанов
Відносна стійкість послідовності максимумів спостережень одного процесу дробового ефекту,  38-45


М.В. Карташов
Про ймовірності розорення для процесу ризику з обмеженими резервами,  46-58


В.О. Коваль
Підсилений закон великих чисел для векторних мартингалів з матричними нормуваннями,  59-63


Ю.В. Козаченко
Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича,  64-76


В.С. Королюк та Н. Лімніос
Дифузійна апроксимація інтегральних функціоналів у подвійній схемі укрупнення та усереднення,  77-84


С.М. Краснитський
Про одну спектральну умову еквівалентності гауссовських мір, що відповідають однорідним випадковим полям,  85-94


О.Г. Кукуш тa Ю.В. Марцинюк
Критерій конзистентності оцінки найменших квадратів у функціональній лінійній моделі з похибкою у змінних,  95-101


О.О. Курченко
Збіжність F-варіації для гауссівських випадкових полів,  102-111


О.О. Кушнір
Оцінки та збіжність імовірності ε-зближення двох незалежних процесів відновлення,  112-117


Р.Є. Майборода
Оцінка границь носія розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями,  118-122


І.К. Мацак
Середнє ψ-відхилення випадкового елемента банахової гратки та деякі його застосування,  123-135


J.К. Misiewicz and R.М. Cooke
Isotropic sequences of random variables and stochastic rescaling,  136-142


Ю.С. Мішура та Я.О. Ольцік
Деякі властивості експоненціальних мартингалів і задача оптимальної зупинки,  143-148


А.О. Пашко
Оцінка точності моделювання в рівномірній метриці гауссових ізoтропних випадкових полів на сфері,  149-157


О.В. Стусь
Критерій для перевірки гіпотези про вигляд коваріаційних функцій гауссового векторного стаціонарного випадкового процесу на відрізку,  158-161


О.В. Сугакова
Теорема Реньї і неоднорідний процес відновлення,  162-166


А.П. Юрачківський
Коваристичні функції випадкових мір та їх застосування,  167-176


В.С. Королюк
Рецензія на книгу Д.В. Гусака "Граничні задачі для npoцeciв з незалежними nриростами на скінченних лангцюгах Маркова тa для напівмарківських пpoцeciв", Київ, 1998, 320 стор.,  177-178