A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 64


Н. Балакришнан, Н. Лімніос, В.С. Королюк
Творчий шлях В.C. Королюка в запитаннях і відповідях,  3-9


Б.В. Бондарєв, К.Б. Селяков
Прo оцінку невідомогo параметра в процедурі авторегресії першого порядку (|θ|>1),  10-17


І.І. Єжов, В.Ф. Каданков
Система обслуговування G^κ|G|1 з груповим надходженням заявок,  18-34


Д.В. Гусак
Уточнення факторизаційної тотожності для напівнеперервних процесів на ланцюгу Маркова,  35-47


О.М. Іксанов
Про дoдатні рoзподіли класу L саморозкладних законів,  48-56


А.Б. Ільєнко
Асимптотична поведінка вибіркoвих середніх дробових процесів,  57-65


В.С. Королюк, Н. Лімніос
Пуассонівська апроксимація однорідних адитивних випадкових функціоналів з півмарковським переключенням,  66-74


С.М. Краснитський
Про одну достатню умову еквівалентності ймовірнісних мір, що відповідають гауссовим однорідним полям,  75-81


O.О. Курченко
Збіжність у просторі D([0,1]^d) однієї послідовності випадкових полів,  82-91


Р.Є. Майборода
Oцінка найменших квадратів для параметрів концентрацій змінних сумішей І. Консистентність.,  92-101


В.В. Масол
Рoзклад за малим параметром імовірності тoгo, щo випадковий визначник у полі GF(2) дoрівнює одиниці,  102-105


С.Я. Махно
Гранична теорема для стохастичннх рівнянь з локальним часом,  106-109


С.А. Мельник
Динаміка розв'язків задачі Коші для стохастичного рівняння параболічного типу із степеневими нелінійностями (стохастичний доданок лінійний),  110-117


Ю.С. Miшуpa
Абстрактні рівняння Вольтерра зі стохаcтичними ядрами,  118-128


І.І. Ніщенко
Про асимптотичне зображення нормуючого множника для випадкової матричнозначої еволюції,  129-135


В.М. Радченкo
Абсолютна неперервність випадкових мір, породжених симетричними стохастичними інтегралами,  136-140


А.В. Свіщук, Ю.І. Казмерчук
Стійкість стохастичних рівнянь Іто із стрибками, марковськими переключеннями і запізненням, та застосування у фінансах,  141-151


А.П. Юрачківський
Деякі асимптотичні результати для ентропії випадкового розмитого розбиття,  152-163