A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 72


Louiza Bouallouche, Djamil Аіssani
Measurement and performance of the strong stability method,  1-9


В.В. Булдигін, О.І. Клесов, Й.Г. Штайнебах
PRV властивість функцій та асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь,  10-23


О.К. Закусило, Н.П. Лисак
Про одну систему масового обслуговування з послідовним обслуговуванням,  24-29


О.В. Іванов, І.В. Орловсъкий
Асимптотична нормальність оцінок Коенкера—Бассета у нелінійних моделях регресії,  30-41


Н. Jonsson, А.G. Kukush, D. S. Silvestrov
Threshold Structure of optimal stopping strategies for American type option. ІІ,  42-53


М.В. Карташов
Ергодичність та стійкість квазі-однорідних марковських напівгруп операторів,  54-62


В.О. Коваль
Обмежений закон повторного логарифма для матрично-нормованих сум незалежних випадкових векторів,  63-66


О.М. Кулик
Числення Маллявена для процесів Леві з довільними мірами Леві,  67-83


І.К. Мацак
Зауваження до порядкового закону великих чисел,  84-92


Юлія Мішура
Оцінка ймовірностей банкрутства для моделей з довгостроковою залежністю,  93-100


А.Я. Оленко
Оцінка середньоквадратичної помилки інтерполяції випадкових процесів,  101-110


Д.І. Похилько
Гістограмні оцінки форми функції концентрації двокомпонентної суміші,  111-119


С.В. Посашков
Оптимальна фільтрація у системах з дробово-броунівскими шумами,  120-128


А.Ю. Рижов
Перевірка гіпотези про однорідність компонент суміші зі змінними концентраціями за цензурованими даними,  129-139


О.В. Сугакова
Розпізнавання компонентів суміші,  140-149


Георгій Шевченко
Про Ейлерові апроксимації квазілінійних стохастичних диференціальних рівнянь з упередженням,  150-157


А.П. Юрачківський, Д.О. Іваненко
Оцінювання матричного параметра процесу авторегресії з нестаціонарним шумом,  158-171


М.Й. Ядренко, Н. Семеновська
Задача оцінювання невідомого середнього значення для деяких кореляційчих моделей однорідних та ізотропних випадкових полів,  172-179