A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 76


М.О. Андрощук
Оцінка ймовірності банкрутства у моделі зі змінними преміями і з інвестиціями у облігацію та у декілька акцій,  1-13


Б.В. Бондарєв, А.В. Баєв
Принцип інваріантності для процесу Орнштейна—Уленбека з швидким пуассоновим часом. Оцінка швидкості збіжності,  14-21


Ling Cheng-Xiu, Zuaxiang Peng, Saraleeѕ Nadarajah
A location invariant moment-type estimator. І,  22-30


С.В. Дегтярь
Граничні теореми типу марковського відновлення,  31-37


Олександр Ільченко
Про асимптотичне виродження систем лінійних неоднорідних стохастичних диференціальних рівнянь,  38-44


Є.В. Карнаух
Перестрибкові функціонали для майже півнеперервних процесів на ланцюгу Маркова,  45-52


Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура
Максимальні верхні оцінки моментів стохастичних інтегралів і розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь, що містять дробовий броунівський рух з індексом Хюрста Н<1/2. ІІ,  53-69


Ю.В. Козаченко, О.О. Погоріляк
Моделювання логарифмічно гауссових процесів Кокса з заданою надійністю та точністю,  70-83


Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко
Про перші інтеграли систем стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками,  84-91


В.І. Масол, С.В. Поперешняк
Теореми про розподіл рангу випадкової розрідженої булевої матриці та деякі їх застосування,  92-104


В.І. Масол, С.Я. Слободян
Про збіжність до нормального розподілу числа хибних розв'язків системи нелінійних випадкових булевих рівнянь,  105-116


Ю.С. Мішура, С.В. Посашков
Існування та єдиність розв'язку стохастичного диференціального рівняння, керованого дробовим броунівським рухом, зі стабілізуючим доданком,  117-124


Э. Орсингер, Н.Е. Раптанов
Случайные блуждания в неоднородных средах,  125-137


В. L. S. Prakasa Rao, М. Sreehari
Limit theorem for maximal segmental score for random sequences of random length,  138-141


Frank Recker
The distribution of a random sum of exponentials with an application to a traffic problem,  142-149


А.Ю. Рижов
Оцінка параметрів концентрацій двокомпонентних сумішей за цензурованими даними,  150-159


С.В. Шкляр
Конзистентність параметрів поліноміальної регресії при відoмому відношенні дисперсій похибок вимірювання регресора та відгуку,  160-175