A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 78


О. Б. Гонтар
Асимптотична поведінка SIMEX оцінок у лінійній структурній моделі регресії з похибками у змінних,  1-12


С. В. Дегтярь
Аналітичні проблеми асимптотики марковських функціоналів. ІІ,  13-18


Б. А. Залесский, П. В. Лукашевич
Байесовский классификатор,  19-31


S. М. Iacus, N. Yoshida
Estimation for the discretely observed telegraph process,  32-42


Д. О. Іваненко
Існування граничного розподілу розв'язку лінійного неоднорідного СДР,  43-53


М. В. Карташов
Неоднорідне збурення рівняння відновлення та теорема Крамера—Лундберга для процесу ризику зі змінними інтенсивностями премій,  54-65


Селли Кане, Александр Мельников
О решении задачи инвестирования и минимизации риска дефицита капитала для диффузионной модели со скачками и двумя процентными ставками с помощью пополнения рынка,  66-73


Ю. В. Козаченко, Є. В. Турчин
Умови рівномірної збіжності розкладів φ-субгауссових випадкових процесів по системам функцій, породженим вейвлетами,  74-85


Олексій М. Кулик
Різницева апроксимація локальних часів багатовимірних дифузій,  86-102


Г. Л. Кулініч, А. В. Єршов
Збіжність послідовності ланцюгів Маркова до процесів дифузійного типу,  103-118


Є. О. Луценко, О. В. Маринич, І. К. Мацак
Деякі застосування методу Гнеденка-Королюка до емпіричних розподілів,  119-131


Р. Майборода
Оцінка середніх положень та концентрацій по спостереженнях двокомпонентної суміші симетричних розподілів,  132-140


А. Л. Маленко, О. Г. Кукуш
Оптимальна сумісна оцінка параметрів регресії і параметра розсіяння у нелінійних моделях з похибками у змінних,  141-150


А. М. Олексійчук, Р. В. Проскуровський
Оцінка середньої ймовірності помилки байесівського критерію для перевірки гіпотез в задачі криптоаналізу комбінувального генератора гами з нерівномірним рухом,  151-158


В. М. Радченко
Хеджування з найменшою варіацією в моделі зі стрибками в пуассонові випадкові моменти,  159-174


Георгій Шевченко
Про одне узагальнення теореми Мільштейна для стохастичних диференціальних рівнянь,  175-183