A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 82


А. М. Самойленко, А. В. Скороход, І. М. Коваленко, Д. В. Гусак, І. В. Самойленко
Володимир Семенович Королюк,  1-4


Р. В. Бойко, В. В. Булдигін, В. С. Донченко, А. А. Дороговцев, В. С. Королюк, Г. Л. Кулініч, О. Г. Наконечний, М. І. Портенко, Г. М. Сита
А. В. Скороходу 80 років,  5-8


В. С. Королюк
Про вибрані роботи І. М. Коваленка,  9-12


І. М. Коваленко
Мої вчителі та керівники, соратники та учні,  13-20


Д. В. Гусак
Кумулянтне зображення кореня Лундберга для напівнеперервних процесів,  21-29


В. П. Зубченко
Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами,  30-42


М. В. Карташов
Мінімальна рівномірна теорема відновлення та перехідні явища для неоднорідного збурення рівняння відновлення,  43-55


Ю. В. Козаченко, О. М. Моклячук
Випадкові процеси у просторах D_{V,W},  56-66


Юрій Козаченко, Томмі Соттінен, Ольга Василик
Умови Ліпшиця для Sub_φ(Ω)-процесів. Застосування до слабко автомодельних процесів зі стаціонарними приростами,  67-81


Ю. С. Мішура, О. В. Швай
Оцінка швидкості збіжності різницевої схеми, застосованої до стохастичного диференціального рівняння з додатковим процесом-параметром,  82-91


Ю. С. Miшуpa, Ю. В. Юхновський
Функціональні граничні теореми для стохастичних інтегралів із застосуваннями до процесів ризику та до капіталів самофінансованих стратегій на багатовимірному ринку. ІІ,  92-103


В. М. Радченко
Властивості інтегралів за загальною випадковою мірою в стохастичному рівнянні теплопровідності,  104-114


К. В. Ральченко
Наближення мультифрактального броунівського руху абсолютно неперервними процесами,  115-127


І. М. Савич
Конзистентність квантильних оцінок у моделях регресії з сильно залежним шумом,  128-136


Н. Семеновська
3адача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнямн на нескінченній циліндричній поверхні. І,  137-145


О. Сугакова
Адаптивні оцінки параметрів суміші двох симетричних розподілів,  146-155


О. С. Усольцева
Конзистентна оцінка в моделі тривалості життя з цензурованими спостереженнями за наявності похибок вимірювання,  156-162


Георгій Шевченко
Про сталу, пов'язану з опціонами Американського типу,  163-167