A Journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editorial Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process   Special Issues   History  

Theory of Probability and Mathematical StatisticsVolume 88


Веретенников А. Ю., Кулик О. М.
Диффузионная аппроксимация систем со слабо зргодическими марковскими возмущениями ІІ,  1-16


Вижва 3. О., Федорєнко К. В.
Статистичне моделювання ЗD випадкового поля за розкладом Котельникова-Шеннона,  17-31


Голомозий В. В.
Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації,  32-45


Гусак Д. В.
Про розподіл функціоналів субординатора,  46-59


Дубовецька І. І., Моклячук М. П.
Екстраполяція періодично корельованих процесів, які спостерігаються з шумом,  60-75


Dhaene J., Kukush A., Linders D.
The multivariate Blak & Scholes market: conditions for completeness and no-arbitrage,  76-89


Іванов О. В., Мацак І. К.
Граничні теореми для екстремальних залишків у моделі регресії з важкими хвостами похибок спостережень,  90-97


Карташов М. В.
Асимптотика проріджених марковських моментів на неоднорідних за часом дискретних ланцюгах Маркова,  98-109


Козаченко Ю. В., Каменщикова О. Є.
Апроксимація процесів з простору Орліча в метриці простору С[0,∞),  110-123


Мішура Ю. С., Томашик В. В.
Збіжність моментів виходу дифузійних процесів зі смуги,  124-134


Самойленко І. В.
Великі відхилення для імпульсних процесів в схемі апроксимації Леві,  135-143


Семєйко М. Г.
Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних метричних просторах. І,  144-156


Сенько І. 0.
Асимптотична нормальність покращених оцінок найменших квадратів для множинної векторної регресії з похибками в змінних,  157-170


Синявська О. О.
Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку,  171-180


Шкляр С.В.
Єдність оцінки Quasi-Likelihood в пуассонівській моделі з похибкою в регресорі,  181-192